Научно-исследовательская и инновационная деятельность

Кафедра прымае ўдзел у распрацоўцы тэмы, уключанай у Дзяржаўны план навуковых даследаванняў на 2021–2025 гг.,  ДБ 21-216 «Беларуская тэрміналогія лясной гаспадаркі і лясной прамысловасці»

 

Кафедральная навуковая тэма (2016-2020)

ДБ 43-16 Мова і літаратура ў сістэме прафесійнай падрыхтоўкі спецыялістаў-тэхнолагаў, вучэбна-выхаваўчым працэсе, міжкультурнай камунікацыі

 

2020 г.   Даследаванне рускай і беларускай моў і сусветнай літаратуры ў сучаснай адукацыйнай прасторы як фактар мадэрнізацыі падрыхтоўкі спецыялістаў-тэхнолагаў

Колькасныя паказчыкі навуковай дзейнасці

супрацоўнікаў кафедры беларускай філалогіі БДТУ за 2020 год

Па навуковай тэме выдадзена 43 друкаваныя працы, у іх ліку:

вучэбны дапаможнік – 2,
навуковыя артыкулы – 8;
матэрыялы канферэнцый і тэзісы дакладаў – 33.

Зроблены рабочыя праграмы па дысцыплінах:

“Русский язык как иностранный” для замежных студэнтаў нефілалагічных спецыяльнасцей вышэйшай адукацыі другой ступені (магістратура)   (Русак В.У.).  Рэгістрацыйны нумар № УД-386-ІІ/вуч. ад 30.09.2020.
“Русский язык как иностранный” для замежных слухачоў падрыхтоўчых курсаў (644 гадз.) (Русак В.У.).
“Русский язык как иностранный” для замежных слухачоў падрыхтоўчых курсаў (444 гадз.) (Русак В.У.).
“Русский язык как иностранный” для замежных слухачоў падрыхтоўчых курсаў (380 гадз.) (Русак В.У.).
“Русский язык как иностранный” для замежных слухачоў падрыхтоўчых курсаў (222 гадз.) (Русак В.У.)..
“Русский язык как иностранный” для замежных слухачоў падрыхтоўчых курсаў (160 гадз.) (Казлякова Т.А.).
“Русский язык как иностранный” для замежных слухачоў падрыхтоўчых курсаў (80 гадз.) (Казлоўская Г.В.).
“Беларуская мова (прафесійная лексіка)” для студэнтаў хіміка-тэхналагічных і інжынерна-тэхнічных спецыяльнасцей (Русак В.У.).

Распрацаваны электронны вучэбна-метадычны комплекс па дысцыпліне “Службовы этыкет і справаводства” (Швед Г. Ф.). Рэгістрацыйны нумар № 886/2020 ад 29.05.2020.

Выкладчыкі прынялі ўдзел у 8 мерапрыемствах:

VI-я Міжнародная навукова-метадычная канферэнцыя «Проблемы преподавания русского языка как иностранного», МДІМА, Масква, 28 – 29 лютага 2020 г.
Навукова-тэхнічная канферэнцыя прафесарска-выкладчыцкага складу, навуковых супрацоўнікаў і аспірантаў, Львоў, Украінская акадэмія друку, 18 – 21 лютага 2020 г.
Міжнародная навуковая канферэнцыя «Актуальныя праблемы сучаснай славістыкі: час, прастора, інфармацыйныя тэхналогіі», 19 – 20 лістапада 2020 г., Інстытут мовазнаўства імя Якуба Коласа Цэнтра даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі, Мінск;
Міжнародная навуковая канферэнцыя “ХІІ Танкаўскія чытанні”, Мінск, БДПУ, 27 лістапада 2020 г.;
VIII Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя «Борьба с преступностью: теория и практика», Магілёўскі інстытут Міністэрства ўнутраных спраў Рэспублікі Беларусь, Магілёў, 23 красавіка 2020 г.;
IX Міжнародная навуковая канферэнцыя “Мова – літаратура – культура” (памяці прафесара А. Я. Міхневіча), БДУ, Мінск;15–16 кастрычніка 2020 г.;
84-я навукова-тэхнічная канферэнцыя прафесарска-выкладчыцкага складу, навуковых супрацоўнікаў і  аспірантаў БДТУ, Мінск, БДТУ, 3–14 лютага 2020 г.;
Рэспубліканскія навуковыя чытанні, прысвечаныя 90-годдзю з дня нараджэння прафесара Леаніда Іванавіча Бурака, Мінск, БДУ, 5 сакавіка 2020 г.
Навукова-практычны семінар кафедры русскай мовы і культуры маўлення УА “ВА РБ” па методыцы выкладання рускай мовы як замежнай (лексіка-граматычны аспект), Мінск, 22 чэрвеня 2020 г.

 

2019 г.   Мастацкі тэкст як сродак рэалізацыі эстэтычнай і этнічнай функцый мовы

Колькасныя паказчыкі навуковай дзейнасці

супрацоўнікаў кафедры беларускай філалогіі БДТУ за 2019 год

Па навуковай тэме выдадзена 40 друкаваных прац, у іх ліку:

 • вучэбны дапаможнік – 1,
 • слоўнік – 1,
 • навуковыя артыкулы – 16;
 • тэзісы – 2;
 • матэрыялы канферэнцый – 20.

Зроблены рабочыя праграмы па дысцыплінах:

 • “Беларуская мова (прафесійная лексіка)”.
 • “Практычная і функцыянальная стылістыка беларускай мовы”.
 • “Сучасная беларуская мова”.
 • “Гісторыя сусветнай літаратуры”.
 • “Гісторыя беларускай літаратуры”.
 • “Современный русский язык”.
 • “Практическая и функциональная стилистика русского языка”.

Распрацаваны наступныя электронныя вучэбна-метадычныя комплексы:

 • ЭВМК па дысцыпліне “Беларуская мова (прафесійная лексіка)”.
 • ЭВМК па дысцыпліне “Практычная і функцыянальная стылістыка беларускай мовы”.
 • ЭВМК па дысцыпліне “Гісторыя сусветнай літаратуры”.
 • ЭВМК па дысцыпліне “Гісторыя беларускай літаратуры”.
 • ЭВМК па дысцыпліне “Современный русский язык”.
 • ЭВМК па дысцыпліне “Практическая и функциональная стилистика русского языка”.

Выкладчыкі прынялі ўдзел у 16 мерапрыемствах:

 1. 83-я навукова-тэхнічная канферэнцыя прафесарска-выкладчыцкага складу, навуковых супрацоўнікаў і  аспірантаў БДТУ;
 2. 1-ы Міжнародны навуковы кангрэсс “Беларуская мова – галоўная гісторыка-культурная каштоўнасць нацыі і дзяржавы (да 90-годдзя Інстытута мовазнаўства імя Якуба Коласа)”;
 3. 3-я міждысцыплінарная Міжнародная навуковая канферэнцыя “Этналогія: традыцыі і сучаснасць”;
 4. Міжнародная навуковая канферэнцыя  “Вариативность в языке и речи”;
 5. IV  Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя “Слова ў кантэксце часу”, прысвечаная 90-годдзю са дня нарадж. д-ра філалаг. навук., праф. А.А. Наркевіча;
 6. XIV Міжнародная навуковая канферэнцыя “Сучасныя праблемы лексікаграфіі”;
 7. Рэспубліканская завочная навукова-практычная канферэнцыя “Нацыянальна-культурны кампанент у літаратурнай і дыялектнай мове”;
 8. VII Міжнародная навуковая  канферэнцыя “Язык и межкультурные коммуникации”;
 9. ХХ Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя “Технологии обучения русскому языку как иностранному и диагностика речевого развития”;
 10. V Рэспубліканская навукова-практычная канферэнцыя маладых навукоўцаў “Мова і літаратура ў ХХІ стагоддзі: актуальныя аспекты даследавання”;
 11. IV Міжнародны  форум “Скарынаўскія чытанні 2019”;
 12. Міжнародная навукова-метадычная канферэнцыя “Инновационные технологии организации обучения в техническом вузе”;
 13. Круглы стол “Навучанне міжкультурнай камунікацыі для прафесійных мэтаў: тэорыя і практыка”;
 14. VII Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя, “Вопросы современной филологии и проблемы методики обучения языкам”;
 15. ІХ Міжнародная навуковая канферэнцыя “Славянскія мовы: сістэмна-апісальны і сацыякультурны аспекты даследавання”;
 16. VII-я Міжнародная навуковая канферэнцыя «Текст: проблемы и перспективы. Аспекты изучения в целях преподавания русского языка как иностранного».

 

2018 г.   Тэорыя і практыка выкладання філалагічных дысцыплін у тэхнічнай ВНУ

Колькасныя паказчыкі навуковай дзейнасці

супрацоўнікаў кафедры беларускай філалогіі БДТУ за 2018 год

 1. Па навуковай тэме выдадзены 39 друкаваных прац, у іх ліку:
 • тэксты лекцый (элект.) – 1;
 • навуковыя артыкулы – 8;
 • тэзісы – 21;
 • матэрыялы канферэнцый – 9.

Выкладчыкі бралі ўдзел у 7 мерапрыемствах:

- 82-я навукова-тэхнічная канферэнцыя прафесарска-выкладчыцкага складу, навуковых супрацоўнікаў і аспірантаў БДТУ – 10 удзельнікаў;

- XXIII навукова-метадычная канферэнцыя «Проблемы и основные направления развития высшего технического образования» – 9 удзельнікаў.

- XIII Міжнародная навукова-метадычная канферэнцыя «Высшая школа: проблемы и перспективы», прысвечаная 45-годдзю РІВШ, – 1 удзельнік;

-  Семінар “Навуковае і вучэбна-метадычнае забеспячэнне адукацыйных праграм у аспектах вывучэння беларускай мовы” – 1 удзельнік;

- V Рэспубліканскі навукова-практычны семінар «Активные методы обучения и инновационные технологии в процессе преподавания русского языка как иностранного» – 3 удзельнікі;

-   Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя «Минские криминалистические чтения» – 1 удзельнік;

- ІІ Раённыя краязнаўчыя чытанні – 1 удзельнік.

Шырокі спектр навуковай тэматыкі быў прадстаўлены пры падрыхтоўцы і правядзенні студэнцкіх навуковых канферэнцый. За 2018 год праведзена 10 навукова-практычных студэнцкіх канферэнцый, у якіх прынялі удзел 136 студэнтаў.

На рэспубліканскі конкурс студэнцкіх навуковых прац прадстаўлена 3 студэнцкія навуковыя работы; 84 работы прадстаўлены на ўніверсітэцкі конкурс навукова-даследчых і творчых работ студэнтаў і магістрантаў “Вечна жыві і квітней, Беларусь”; на Рэспубліканскі конкурс літаратурнай творчасці студэнтаў “Аўтограф” накіравана 16 работ; на конкурс навукова-даследчых і творчых работ на тэму “Тут родныя трымаюць карані”, прымеркаваны да Года малой радзімы, было даслана 4 работы; на конкурс завочных навукова-даследчых работ у межах VIII Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі «К вершинам познания» накіраваны 3 работы.

 

2017 г.   Дыскурсіўныя практыкі ў Беларусі і моўныя паводзіны як сацыяльны і культурны феномен

Колькасныя паказчыкі навуковай дзейнасці

супрацоўнікаў кафедры беларускай філалогіі БДТУ за 2017 год

 1. Па навуковай тэме выдадзены 27 друкаваных прац, у іх ліку:
 • Дапаможнік – 1;
 • УМК (электронны варыянт) – 1;
 • навуковых артыкулаў – 4;
 • тэзісаў – 10;
 • матэрыялаў канферэнцый – 11.

Выкладчыкі бралі ўдзел у 10 мерапрыемствах:

- 81-я навукова-тэхнічная канферэнцыя прафесарска-выкладчыцкага складу, навуковых супрацоўнікаў і аспірантаў БДТУ – 10 удзельнікаў;

- Міжнародная навуковая канферэнцыя “Беларуская граматыка: ад Браслава Тарашкевіча да сучаснасці” – 2 удзельніка.

- Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя “Куляшоўскія чытанні” – 1 удзельнік;

-  ХХІІІ Міжнародная канферэнцыя “Шлях да ўзаемнасці = Droga ku wzajemnośći” – 1 удзельнік;

- Міжнародная навуковая канферэнцыя “Гістарычнае мовазнаўства ў кантэксце міждысцыплінарных даследаванняў” – 1 удзельнік;

-  ІІІ Міжнародны форум «Скарынаўскія чытанні 2017: кніга ў медыйнай прасторы» – 5 удзельнікаў;

- XIХ Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя «Технологии обучения русскому языку как иностранному и диагностика речевого развития» – 3 удзельніка;

- Семінар “Навуковае і вучэбна-метадычнае забеспячэнне адукацыйных праграм у аспектах вывучэння беларускай мовы” – 1 удзельнік;

- IV Рэспубліканскі навукова-практычны семінар «Активные методы обучения и инновационные технологии в процессе преподавания русского языка как иностранного»  – 5 удзельнікаў;

- Семінар Беларускага грамадскага аб’яднання выкладчыкаў рускай мовы як замежнай – 1 удзельнік.

Выступленні на радыё:

 1. Шчасная, К.Д. Каардынацыя лічэбнікаў з назоўнікамі: перадача “Скарбы роднай мовы” / К.Д. Шчасная // радыё замежнага вяшчання "Беларусь".- Дата эфіру: 27.08.2017
 2. Ганчарэнка, К.Д. Утварэнне дзеясловаў загаднага ладу радыё замежнага вяшчання "Беларусь" перадача “Скарбы роднай мовы” / К.Д. Шчасная // радыё замежнага вяшчання "Беларусь". – Дата эфіру: 29.10.2017

Шырокі спектр навуковай тэматыкі быў прадстаўлены пры падрыхтоўцы і правядзенні студэнцкіх навуковых канферэнцый. За 2017 год праведзена 9 навукова-практычных студэнцкіх канферэнцый, у якіх прынялі удзел 188 студэнтаў.

На рэспубліканскі конкурс студэнцкіх навуковых прац прадстаўлена 5 студэнцкіх навуковых работ; 230 работ прадстаўлены на ўніверсітэцкі конкурс навукова-даследчых і творчых работ студэнтаў і магістрантаў “Вечна жыві і квітней, Беларусь”; на Міжнародны конкурс навуковых работ студэнтаў і навучэнцаў у галіне прынттэхнологій і медыякамунікацый накіраваны 4 работы;   у конкурсе чытальнікаў, які праводзіўся ў межах І Міжнародных VII Рэспубліканскіх студэнцкіх чытанняў «Диалог языков и культур» (БДМУ)  удзельнічала 20 студэнтаў.

 

2016 г.  Вучэбна-метадычныя падыходы ў навучанні мове і літаратуры ў тэхнічнай ВНУ: маніторынг назапашанага вопыту, выпрацоўка новых алгарытмаў.

Колькасныя паказчыкі навуковай дзейнасці

супрацоўнікаў кафедры беларускай філалогіі БДТУ за 2016 год

Па навуковай тэме выдадзены 28 друкаваных прац, у іх ліку:

УМК (электронны варыянт) – 1;
навуковых артыкулаў – 12;
тэзісаў – 13;
матэрыялаў канферэнцый – 2.

Выкладчыкі бралі ўдзел у 8 мерапрыемствах:

- 80-я навукова-тэхнічная канферэнцыя прафесарска-выкладчыцкага складу, навуковых супрацоўнікаў і аспірантаў БДТУ – 8 удзельнікаў;

- ХХІІ навукова-метадычная канферэнцыя «Праблемы і асноўныя напрамкі развіцця вышэйшай тэхнічнай адукацыі» – 5 удзельнікаў.

- навукова-метадычны семінар «Актуальные проблемы организации учебного процесса и обучения иностранных граждан в высших учебных заведениях» – 2 удзельнікі;

- VII Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя «Теория и практика преподавания русского языка как иностранного: достижения, проблемы и перспективы развития» – 2 удзельнікі;

- XLIV Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя «Научная дискуссия: вопросы филологии, искусствоведения и культурологи» – 1 удзельнік;

- III Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя «Актуальные проблемы лингвистики и лингводидактики» – 1 удзельнік;

- Першы Міжнародны навуковы кангрэс беларускай культуры – 1 удзельнік;

- паседжанне Прэзідыума Беларускага грамадскага аб’яднання выкладчыкаў рускай мовы як замежнай – 1 удзельнік.

Выкладчыкі кафедры прынялі ўдзел у рабоце :

журы па правядзенні алімпіяды “Русский язык – путь к знаниям” (секцыя 5) сярод студэнтаў нефілалагічных спецыяльнасцей 3-5 курсаў і магістрантаў (1 выкладчык);
журы Конкурсу навукова-даследчых работ навучэнцаў сярэдніх навучальных устаноў Ленінскага раёна г. Мінска, секцыя “Лінгвістыка (беларуская і руская мовы) (2 выкладчыкі).

Шырокі спектр навуковай тэматыкі быў прадстаўлены пры падрыхтоўцы і правядзенні студэнцкіх навуковых канферэнцый. За 2016 год праведзена 7 навукова-практычных студэнцкіх канферэнцыі, у якіх прынялі удзел 143 студэнты.

На рэспубліканскі конкурс студэнцкіх навуковых прац прадстаўлена 5 студэнцкіх навуковых работ; 42 работы прадстаўлена на ўніверсітэцкі конкурс навукова-даследчых і творчых работ студэнтаў і магістрантаў “Вечна жыві і квітней, Беларусь”; на конкурс навукова-даследчых і творчых работ “Памяць роду: мінулае вачыма сучаснікаў”, ініцыяваны ўстановай «Рэдакцыя часопіса “Роднае слова”» і РВУ «Выдавецкі Дом “Звязда”»,  накіравана  3 работы, адна з якіх уяўляе калектыўную працу членаў гуртка “Памяць”.

Если вы заметили ошибку в тексте, пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter