НЕКАТОРЫЯ АСПЕКТЫ ТЭХНАЛОГІІ ВЫРАБУ ПОЗНЕСЯРЭДНЯВЕЧНАГА ПОСУДУ БЕЛАРУСІ / SOME ASPECTS OF THE CERAMICS TECHONOLOGY IN THE LATE MIDDLE AGES IN BELARUS
Научная публикация
НЕКАТОРЫЯ АСПЕКТЫ ТЭХНАЛОГІІ ВЫРАБУ   ПОЗНЕСЯРЭДНЯВЕЧНАГА ПОСУДУ БЕЛАРУСІ /   SOME ASPECTS OF THE CERAMICS TECHONOLOGY   IN THE LATE MIDDLE AGES IN BELARUS
Автор(ы): Н. І. Здановіч / N. I. Zdanovich
УДК: УДК 338.48:502
Год издания: 2015
Дата загрузки: 15.01.2016
Загрузил(а): Цылина И. А.

Описание:
У святле стварэння нацыянальнага каларыту аграсядзіб паўстае пытанне адраджэнне трады-
цыйных начынняў для страваў, што стане важным элементам надання мясцовага каларыту іх ін-
тэр’еру. Гэта патрабуе вывучэння пытанняў тэхналогіі вытворчасці посуду. Яна ўключае ў сябе
пытанні складу фармовачнай масы, тэхнікі фармоўкі, спосабу абпалу і аздаблення паверхні.
У фармовачнай масе непаліваных і паліваных начынняў 16–17 стст. дададзена ад 25 да 40% да-
мешкаў (натуральных – пясок, часам мергель, і штучных – жарства ці пясок, часам шамот). Фар-
маваўся посуд толькі на ручным (да 16 ст.) ці нажным крузе. Абпальваўся ў акісляльным, аднаў-
ленчым ці нявытрыманым акісляльным асяроддзях пры тэмпературы ад 700 да 900°С. Для аздаб-
лення паверхні ўжывалі абварванне, ангабіраванне, глянцаванне. Ва Усходнім рэгіёне палiвалася
ўнутраная паверхня, а знешняя часта пакрывалася слоем белага ангобу пад палiву. У Заходнім
рэгіёне ангоб ужываўся толькі для роспісу. Паводле тэхнікі нанясення арнаменту вылучаюць
рыфлёны, штампаваны (у тэхніцы карбоўкі), наляпны, намаляваны арнамент, наколы, насечкі,
пальцавы арнамент. Рэгіянальныя асаблівасці ёсць у складзе фармовачнай масы, перавагах у тра-
дыцыі аздаблення посуду ці яго арнаментацыі.

Adding national flavor to agricultural tourist houses is connected with the question of traditional
ceramics for national cuisine, which forms an important element of the local colour of the interiors. It’s
necessary to study the techniques of ceramics production. The technology includes questions of the
molding compound composition, molding technique, baking methods and surface decoration. The
molding compound of unglazed and glazed utensils of the 16–17th centuries includes from 25 to 40% of
additives: both natural (like sand, sometimes marl) and artificial (gravel or sand, sometimes chamotte).
The pottery was formed on hand-operated (before the 16th century) or foot-operated potter’s wheel. The
items were baked in oxidizing, reducing or uncured oxidizing solution at a temperature between 700
and 900°С. For surface decoration scalding, engobing and glossing were used. In the Eastern region the
inner surface was glazed, and the outer surface was covered with a layer of white engobe before
glazing. In the Western region engobe was used for painting only. According to the application
techniques, the ornament is divided into corrugated, stamped (carving method), moulded, painted,
dimpled, notched and fingered ornamentation. Regional features can be noticed in molding compound
composition, pottery decoration preferences or ornamentation.

Использование электронных материалов, размещенных на данном сайте, осуществляется на договорной основе. Разрешается использовать ресурсы в единичном экземпляре и исключительно в личных целях.фармовочная масатэхніка фармоўкіабпалапрацоўка паверхніарнаментальная сістэма.

Если вы заметили ошибку в тексте, пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter